B

                                                           “B” hərfi

bacadandüşən

bacadandüşmə

badamabənzərlik

badamaoxşarlıq

badamşəkillilik

badamvarılıq

badımcanburun

badımcanburunlu

bağaçanaqsız

baxıcılıqetmə

baxıcıolma

baxılış

baiskarlıqetmə

bakirəqalma

baqqallıqedən

baqqallıqetmə

balaatma

balacaqalma

balağagirən

balıqbaş

balıqbaşıyemə

balıqbaşıyeyən

balondolduran

balondoldurma

baltabaş

baltabaşı

baltalı-baltasız

barmaqarasıbaxan

barmaqarasıbaxma

barmaqlıqdanbaxan

barmaqlıqdanbaxma

barmaqvarılıq

barmaqyarpaqlı

bası

basılış

basırıqsalan

başabatma

başabəlaaçma

başabəlaolma

başağrısıolma

baş-diş

başıbağlıolma

başıbatmışlıq

başıküllülük

başıqovurma

başınadaşdüşmüş

baş-qulaqaparan

baş-qulaqaparma

baş-qulaqdanetmə

başlanış

başmaqseyrinəçıxma

başsağlığıverən

başsağlığıvermə

batırıcı

bayquşluqetmə

bayquşvarılıq

bel-balıq

bel-düşər

bel-düşərli

bel-düşərsiz

belsapılılıq

beşbaşlıq

beşəlliqamarlama

beşliketmə

beüz

bədxaholan

bədxaholma

bədxərcliketmə

bədxərcolma

bədliketmə

bədrəftarolma

bəhanəçi

bəhanəçilik

bəxtəvəretmə

bəxtəvərolma

bəkarətsizlik-şərəfsizlik

bəli-bəlidemə

bəlliedən

bəllietmə

bərələqalma

bərkgedənlik

bəsitolma

bət-bəniziağarma

biabırçılıqsalan

biabırçılıqsalma

bicdoğan

bicdoğma

bicdoğulma

bic-qıc

bicliketmə

 

bicolma

biçizlik

bidamaqlıq

biganəlikgöstərmə

bigümanolma

bığcıqlıq

bığyağı

bihörmətetmə

bihörmətolan

bihörmətolma

biixtiyarqalma

biixtiyarolma

biilqarolma

biimanolma

biinsafolma

biqeyrətliketmə

biqərarolma

biletəbaxma biqeyrətolma

bilgilietmə

bilgiliolan

bilgiliolma

biliklietmə

bilikliolma

bilimli

biliş

bilyardoynama

bimbizduran

bimbizdurma

bimbizolan

bimbizolma

birbaşaaçıqlama

birbaşabaşlama

birbaşadanışma

birbaşagedən

birbaşagetmə

birbaşakeçmə

birbaşaqurtarma

birbaşaoxuma

birbaşayazma

birbaşlıq

birbaşlılıq

bircür-bircür

bircüretmə

bircürə-bircürə

bircürəlik

bircürlük

birçəkqoyan

birçəkqoyma

birçəksaxlama

birçəksaxlayan

birdənçəkən

birdənçəkmə

birdərddəolma

birevcikli

birevciklik

birxətərli

birqulpluluq

birörtüklülük

birsimsiz

birtərəfqalan

birtərəflilik

biryanlıq

bitiklik

bitiş

bitişverən

bitişvermə

biz-bizduran

biz-bizdurma

bizburun

bizburunluq

bizdimdiklik

bizdimdiklilik

bizəbənzərlik

bizəoxşarlıq

bizimkili

bizimkisiz

biznesquran

biznesqurma

bizşəkillilik

bizvarılıq

blokabənzərlik

blokaoxşarlıq

boğazadəyən

boğazadəymə

boğazagələn

boğazagəlmə

boğazaişləmə

boğazaişləyən

boğazqalan

 

boğazqalma

boğazolma

boğmagöstərən

boğmagöstərmə

boğub-asan

boğub-asma

boğub-asmaq

boksçuluqetmə

boksçuolma

bolşevikliketmə

bolşevikolma

boltaçma

boltbağlama

boltburma

boltkəsmə

bombaçılıq

borotbağı

borşbişirmə

boru-damaq

boruşəkillilik

boru-təbil

boruvarılıq

boruyabənzərlik

boruyaçıxan

boruyaçıxma

boruyaoxşarlıq

bosluqedən

bosluqetmə

bosolma

boşaldıb-boşqoyma

boşaldıb-boşsaxlama

boşgedən

boşgetmə

boşgələn

boşgəlmə

boşgəzən

boşgəzmə

boşqababənzərlik

boşqabaoxşarlıq

boşqabvarılıq

boynuburuqluq

boynubükükbaxan

boynubükükbaxma

boynubükükqalan

boynubükükqalma

bölüş

böyrəkvarılıq

böyük-kiçikyeribilən

böyük-kiçikyeribilmə

böyüklüketmə

böyükolma

böyüksüzetmə

briqadirliketmə

briqadirolma

brokerliketmə

brokerolma

bucaqdiş

bucaqdişli

bucaqvarılıq

budaqatma

budaqsürmə

budünyalıq-odünyalıq

budünyalıqolan

budünyalıqolma

buğdayıolma

buxarburaxma

buraxılış-axtarış

buralı-oralı

burasız-orasız

burmabığlılıq

burnundangətirmə

buruculuq

busəistəmə

busəvermə

buterbrodhazırlama

buterbrodxoşlama

buterbrodyemə

butulkaboğaz

butulkaboğazlı

butulkaboğazlıq

butulkavarılıq

butulkayabənzərlik

butulkayaoxşarlıq

buynuzaməxsus

buynuzaoxşarlıq

buynuzbaşlıq

buynuzşəkillilik

buynuzvarılıq

büryanetmə

büryanolma

 

 

                                                    Yazılışı, yaxud mənası qüsurlu sözlər


baisçilik

bakal

baletçi

balıqşünas

balıqşünaslıq

balıqüzgüclü

balıqüzgücü

ballastik

ballastika

bastalatma

bastalatmaq

başaçıq

baştağ (rəqs)

bellini (-lər)

beşqılçalı

bezikib-üzükmə

bezikib-üzükmək

bədəniyatımlı

bəxtiyarşünas

bəxtiyarşünaslıq

bələçilik 

bıçaq-qabağzıaçan

biçarəli

bığsızsaqqalsız

bikara

bikaralaşma

 

bəzl

bikaralaşmaq

bikar-bikar

bikarçılıq

bikardayanan

bikardayanma

bikarqalma

bikarlama

bikarlamaq

bikarlaşma

bikarlaşmaq

bikarlıq

bikarolma

bilimli

binormallıq

biogeokəşfiyyat

boakonstriktor

bombaçılıq

bortkomplekt

bor-üzvi

boş-bikar

boş-bikarlıq

boylu-hamilə

boyluluq-hamiləlik

boynubüküklü

boz-kəklik

bozqırı

 

böyrəkmeyvəli

böyükdövlətçi

briqada-laboratoriya

bromizavod

brus (-lar)

bubka

bubkaçalan

bubkaçalma

budkaaçan

budkaaçma

budkaçılıq

budkaişlədən

budkaişlətmə

buffonotu

buğaca

buxarıgülü

buxar-lava

buxurgölü

burjua-klerikal

burjua-millətçi

burjua-yunker

burundöşlü (-lər)

burunduq

buzçu

buzçuluq

büdrəgənlik

 

 

                                                         Əcnəbi sözlər və adlar


bacdar

badban

badənuş

badəpərəst

badgir

bad-hava

badi-fəna

badkeş

bağıstan

baharıstan

bahuş

baxəbər

baxüsus

bak

bakir

baqi

balapuş  

baliq

balka

balu-pər

bargah

bariqə

barkeş 

barotravma

barsuk (-lar)

basəfa

basirə

batinən

batka

bavər

bavücud

baydarka

baziçə

beçəbaz

beçədan

belan

belveder

berdanka     

beytüllah 

beytülmal

bəcəhənnəm

bədbatin

bədbu

bədcins

bəddua

bədetiqad

bədəfkar

bədəhval

bədəxlaq

bədəxşan

bədəndam

bədənnüma

bədgu

bədguluq

bədhal

bədhesab

bədxab

bədxablıq

bədxu

bədihəgu

bədihi

bədihiyyat

bədiqbal

bədiqballıq

bədir

bədkirdar

bədkirdarlıq

bədləkər

bədləkərlik

bədməst

bədməzac

bədrah

bədrəğbət

bədrənc

bədrəng

bədrəviş

bədsurət

bədşəkil

bədşüküm

bədtinət

bədtinətli

bəhanəpərdaz

bəhcət

bəhərhal

bəhrəvər

bəhri 

bəhriyyə 

bəhriyyəçi

bəhriyyəli

bəhriyyəsiz

bəistilahi-türk

bəklənmə

bəklənmək

bəklətmə

bəklətmək

bəqədri-imkan

bəqədri-qüvvə

bəqədri-lüzum

bəqədri-məqdur

bəqərə

bəqiyyə

bəladidə

bələdiyyət

bəlğəmməzac

bəlsəm

bəndeyi-həqir

bəndər

bəndərgah

bəndəzadə

bəndivan

bəng

bəngi

bəradər

bərbəriyyət

bərbət

bərcəstə

bərdavam

bərəks

bərəkslik

bərfərz

bərhəm

bərkəmal

bərkənar

bərqəsd

bərmurad

bərraq

bərşikəst

bərtərəf

bərzəx

bəsafə

bəsirətkar

bəst

bəstər

bəstəri

bəşarət

bəşaşət

bəşərta

bəşərti

bəşşaş

bəşşaşlıq

bəzirgan  

bəzirganlıq

  

bəzletmə

bəzm  

bəzmgah

bəzr

bəzrlik

bəzzaz

bəzzaziyyə

bəzzazlıq

biahəng

biaman

biar

biaram

biaramlıq

bibak

bibar

bibədəl

bibəhrə

bica

bica-bica

bican

bicərrək

biçiz

bidad 

bidadgər

bidamaq

bidanə

bidar

bidarlıq

bidava

bidayət

bideh

bidəlil

bidərd

bidərdlik

bidərman

bidət

bidətçi

bidətçilik

bidətli

bidətlik

bidətlilik

bidətsiz

bidətsizlik

bidil

bidin

bidinlik

bielm

bietibar

bietimad

bietimadlıq

bietimadlıqla

bietina

bietinalıq

bietinalıqla

bieyb

bieyblik

biəql

biəlac

biəlaclıq

biəməl

biəməllik

biəndazə

biəndazəlik

biəsil

biəsillik

biəvəz

biəvəzlik

bifayda

bifaydalıq

bifəhm

bifən

bifər

bifərasət

bifərasətlik

bifərlik

bigüman

bigümanlıq

bigünah

bigünahlıq

bihalət

bihesab

bihesablıq

bihəd

bihədlik

bihəmdüllah

bihis

bihislik

bihudə

bihudəlik

bihuşanə

bihüdud

bihümmət

bihünər

bihünərlik

bihüzr

bihüzur

bixab

bixablıq

bixaniman

bixət

bixətər

bixəyal

bixəyanət

biikrah

biiqrar

biilqar

biiman

biinsaf

biintəha

biismət

biizn

biizzət

bikam

bikar

bikə

biqafil

biqafillik

biqanun

bıqdırıcı

bıqdırıcılıq

bıqdırma

bıqdırmaq

biqeyd

biqeydlik

biqədr

biqədrlik

biqəm

biqərəz

biqərəzlik

biqərəzliklə

bıqma

bıqmaq

bıqmış

biqovğa

bilaaram

bilabənd

bilaəvəz

bilafərq

bilahərəkət

bilaixtiyar

 

bilaistisna

bilasəbəb

bilaşübhə

bilaşüur

bilatəxir

bilatəşbeh

bilayiq

bilcümlə

biləks

biləyaqət

biləzzət

biləzzətlik

bilxassə

bılina

bilittifaq

bilkülliyyə

bilümum

bilvasitə 

bimacal

bimarxana

bimarıstan

bimaya

bimehr

bimədəd

biməqam

biməqamlıq

biməna

bimərhəmət

bimərifət

bimərifətlik

biməsrəf

biməzə

biməzmun

bimiqdar

biminnət

bimis

bimuzd

bimümkün

binaən

binam

binəhayət

binəkdar

binəzir

binişan

biniyaz

binizam

binöqsan

binur

bipayan

bipərva

bipərvalıq

birəğbət

birəhm

birənc

birinc

biriya

biriyalıq

birmotorlu

biruh

birun

biruni

bisahib

bisəbat

bisəbəb

bisəda

bisəmər

bisərəncam

bisurət

bisübut

bisükun

bişəkk

bişübhə

bişümar

bişüur

bitab

bitablıq

bitaqət

bitəcrübə

bitəqsir

bitəqsirlik

bitəmənna

bitərbiyə

bitərəddüd

bitərəfanə

bitəriqət

bitikçi

bitlz

bittəmam

biüzr

bivasitə

bivəhm

bivücud

bizarafat

bizaval

bizəban

biznes-partnyor

biznes-partnyorluq

bizövq

blankist

blankizm

blokirovka

blok-kontakt

blok-tormoz

bluz

blüm

boa

bobrik

boksyor 

boloni

bomj

bomjluq

bonapartist

bonistika

bosonojka

bosonojkalı

bosonojkasız

breyk

budka

budkaçı

buxalter

buxalteriya

buxalterlik

bulma

bulmaq

bulundurma

bulundurmaq

bulunma

bulunmaq

bumajnik

bund

buntçu

buntçuluq

buzə

büğzlü

bülənd

bünyə

bürger

bürhan

bürudət

büryan

 

 

 

                                                       Terminlər

babbit

babezioz

bakelit

baken

bakterioxlorin

bakterioxlorofil

bakterioqram

bakterioliz

bakteriolizin

bakterioprotein

bakteriopurpurin

bakteriostatik

bakteriostaz

balantidiaz

balmer

balneoreaksiya

barbital

barbitul

baretter

barion

barisfer

barit     

barium 

barkarola

barn

barofunksiya

baromanometr

barometrik

baroreseptor

baroskop

barotermoqraf

barotermometr

barraj

barrankos

barsil

bartolinit

batial

batiandr

batifotomer

batimetriya

batisfer

batiskaf

batoxrom (-lar)

batolit

batometr

batometr-taximetr

batraxotoksin

bazalioma

bazalt

bazament

bazofiliya

belbor

belil

bel-kanto

belladon

beltinq

bemit

bemol

bentonit

bentos

benzidin

benzilakrilat

benzilamin

benzilaseton

benzilbenzoat

benzilxlorid

benzilsellüloz

benzimidazol

benzimizadon

berillium

berillium-sulfat

berillometr

bertollid

beta-çevrilmə

betasian

beta-spektrometr

beta-spektroskopiya

betatron

betextinit

bibliometrik

bielektroliz

bifurkasiya

biheviorizm

bixromat

bikarbid

bikarbonat

bikollar

bikompakt

bildaparat

bimetal

bimetallizm

binar

binom

binomial

binormal

bioakustika

biodozimetr

bioelektrik

bioelektronika

biogeokimyəvi

biogeosenoz

biohidroakustika

bioxron

bioxronometr

bioindikator

biokamera

biokataliz

biokatalizator

biokolloid (-lər)

biokompleks

biokorroziya

bioqravistat

biolit (-lər)

biomaqnetizm

biomembran

biometrik

biomitsin

biomolekul

biomonitorbioorientasiya

bioregionalizm

biotelemetriya

biotin 

biotit

biovit

bipatrit (-lər)

bipolid

bisektrisa

bismutit

bispiral

bissektor

bissektrisa

bisulfat (-lar)

bisulfit (-lər)

blanfiks

blastema

blefarit

blefarospazm

blennoreya

blind

blink-komparator

blink-mikroskop

blitskriq 

 

blüminq

bod

boksit  

bolero

bolid 

bolometr

bon 

bonifikasiya 

bonitet 

bonitirə

bor    

bora

borasit

borat (-lar)

bor-florid

bor-fosfid

borid (-lər)

bor-karbid

borneol

bornit

bot

botriomikoma

botriomikoz

boyun-bazu

boyun-çiyin

bozon  

braxiantiklinal

braxisinklinal

braxistron

braja

bramin

brander

brandmauer

brandspoyt

braulyoz 

brekçiya

bremsberq

bromasetofenon

bromat

brombenzol

brombutilkauçuk

bromid

bromindilo

bromsetan

bronxadenit

bronxoektaziya

bronxoqrafiya

bronxospirometr

bronxostenoz

brufen 

brusit

bubon 

budinaj

bukavul

buksa

bulla

bussol

buster

buşel

butadien

butamid

butan

butan-butilen

butilen

butil-kauçuk

butirometr

butmir

büks

büret

byef