C

                                                         “C” hərfi

cığ-vığçı

cığ-vığetmə

cığ-vığsalma

cik-ciketmə

ciki-biki

cikkəçəkmə

cıqqı

cıqqılıqalma

cıqqırçıxarma

cıqqısız

cilaçılıqetmə

cılızquyruq

cılızlıqetmə

cılızolma

cillilik

cilovdarlıqetmə

cilovdarolma

cilovgəmirmə

cinayətocağı

cinayəttörətmə

cında-cunda

cında-mında

cindarlıqetmə

cındırçılıqetmə

cındırlaşdırma

cındırlaşdırmaq

cındırlaşma

cındırlaşmaq

cingiltililik

cini

cinitutma

cinkimilik

cınqıltısalma

cınqırçəkmə

cınqırçıxartma

cinqursaqlıq

cinsolma

cip-cipetmə

cip-cipləmə

cır-cırcırıldama

cır-cırçı

cır-cırçılıq

cirə-cürə

cırıq-cırtıq

cırıqlıq

cırıq-mırıq

cırıq-mırıqlıq

cırılğan

cırılğanlıq

cırnayıb-pozulma

cırnayıb-pozulmaq

cırrıtgetmə

cırtacırtetmə

cırtacırtsalma

cırtdanqalan

cırtdanqalma

cırtdanquş

cırtdanquşluq

cırtdanolma

cırtqozluqetmə

civcik

ciyəriyanmışlıq

ciyəryarpaq

cızığındançıxma

cızıxma

cızıxmaq

cız-vızetmə

comərdlənmə

comərdlənmək

comərdləşmə

comərdləşmək

cordanabənzərlər

cucuqlama

cucuqlamaq

cumuxma

cumuxmaq

cunavarılıq

cünunluq

cünunluqetmə

cünunolma

cürələşmək

cürəlik

cüssəlik

cütbuynuzcuq

cütbuynuzcuqlu

cütbuynuzsuz

cüt-cütetmə

cüt-cütolma

cütetmə

cütlələk

cütonurğalı

cahangirlikedən

cahangirliketmə

cahilliketmə

cahilolma

cahılsız-ahılsız

camvarılıq

cana-cuna

cananlıqedən

cananlıqetmə

cananolma

canavarlıqetmə

candanyanma

canfəşanlıqedən

canfəşanlıqetmə

caniliketmə

canıyanmışlıq

canqurtarıcılıq

cantaraqolma

canverici

canvericilik

cariyəliketmə

cavabdeholma

cavabsızqoyma

cavabtapma

cavabverici

cavabyazma

cavanlıqedən

cavanlıqetmə

cazvarılıq

cecədoğrama

cecədoğrayan

cəfakarlıqetmə

cəfakarolma

cəfakeşliketmə

cəfakeşolma

cəh-cəhvurma

cəhcik

cəhcikli

cəhciksiz

cəhledən

cəhletmə

cəhrəçiliketmə

cəhrəişlətmə

cəlddişləmə

cəlddişləyən

cəldişləmə

cəldqaçma

cəldtutma

cələqurma

cələ-tələ

cələyədüşmə

cələyəsalma

cəmdəkyemə

cənnətlikolan

cənnətlikolma

cərgəarasıseyrəklik

cərgəarasıseyrəltmə

cərgəarasısıxlıq

cərraholma

cəsarətetmə

cəsarətgöstərmə

cəsarəttapma

cəsurluqetmə

cəsurluqgöstərmə

cəzasızqalma

cıbırığınıçıxaran

cıbırığınıçıxarma

cıbırıqçıxan

cıbırıqçıxarma

cıbırıqçıxma

cıbırıqlanma

cıbırıqlanmaq

cıbırıqlatma

cıbırıqlatmaq

cıbırıqlı

cıbırıqlıq

cıbırıqsız

cibişdançı

ciftetmə

ciftləşdirilmə

ciftləşdirilmək

ciftləşdirmə

ciftləşdirmək

ciftləşmə

ciftləşmək

ciftolma

cığallıqetmə

cığalolma

cığıltısalma

 

                                                           Əcnəbi sözlər və adlar

cabir

caddə

cahandidə

cahannüma

cahansuz

caizlik

cami-cəm

canbəxş

canəfza

canfəza

cavid

cavidan

cavidani

cek

cəbhəcövhər

cəbrən

cədəl

cədəlgah

cədid

cəfadidə

cəhl

cəhlkar

cəhlkarlıq

 

cələb

cələsə

cəmadat

cəmadiyəlaxır

cəmadiyələvvəl

cəmən

cəngcu

cərahət

cəridə

cəsamət

cəsamətli

cəsim

cəvahirfüruş

cəzanə

cəzbə

cəzbəli

cəzbəsiz

cəzə-fəzə

cəzirə

cəzirəvi

cəzm

cəzvə

cidal

 

cidalgah

cidalgahlıq

cidalılıq

cidallılıq

ciddən

ciddiliketmə

cilvəgah

cilvəkar

ciyərguşə

ciyərsuz

cizyə

cobber

coystik-port

cövlangah

cövr

cuy

cuybar

cübbə-cövşən

cülus

cünb

cünbüş

cünun

 

 

                                                          Səslər və onlara dair lüzumsuz hallandırmalar

cağıldama

cağıldamaq

cağıldanma

cağıldanmaq

cağıldatma

cağıldatmaq

cağıltı

cağıltılı

cağıltısız

car-cur

carıldatma

carıldatmaq

carıltı

carıltı-curultu

carıltılı

carıltısız

cığ-bığ

cığ-cığ

cığıldama

cığıldamaq

cığıldaşma

cığıldaşmaq

cığıldatma

cığıldatmaq

cığıltı

cığıltılı

cığıltısız

cığıltı-vığıltı

cığ-vığ

cik-bik

cikkildətmə

cikkildətmək

cikkiltili

cikkiltisiz

cıqq

cıqqıldama

cıqqıldamaq

cıqqıldatma

cıqqıldatmaq

cıqqıltı

cimildəmə

cimildəmək

cimildəşmə

cimildəşmək

cimilti

cing

cing-cing

cingildədilmə

cingildədilmək

cingildəmə

cingildəmək

cingildənmə

cingildənmək

cingildəşmə

cingildəşmək

cingildətmə

cingildətmək

cingilti

cingiltili

cingiltililəşmək

cingiltisiz

cingim-cingim

cınq-cınq

cınqıldama

cınqıldamaq

cınqıldatma

cınqıldatmaq

cınqıltı

cip

cip-cip

cır-bır

cır-cır

cırıldama

cırıldamaq

cırıldaşma

cırıldaşmaq

cırıltısız

ciring

ciring-ciring

ciringhaciring

ciringildəmə

ciringildəmək

ciringildətmə

ciringildətmək

ciringiltili

ciringiltisiz

cırınq-cırınq

cırınqhacırınq

cırınqıltı

cırınqıltılı

cırınqıltısız

cırrıt

cırt

cırtacırt

civ-civ

civ-civetmə

civ-civləmə

civhaciv

cıvıldama

cıvıldamaq

cıvıldanma

cıvıldanmaq

cıvıldaşma

cıvıldaşmaq

cıvıldatma

cıvıldatmaq

civildəmə

civildəmək

civildəşmə

civildətmə

civildətmək

civilti

cıvıltı

cıvıltılı

civiltisiz

cıvıltısız

cızhacız

cızıldama

cızıltı

cızıltılı

cızıltısız

cız-vız

coğuldaşma

coğuldaşmaq

coğultu

coğultulu

coğultusuz

cuqquldama

cuqquldamaq

cuqqultu

cur-cur

curuldama

curuldamaq

cükk

cükk-cükk

cükküldəmə

cükküldəmək

cükküldəşmə

cükküldəşmək

cükküldətmə

cükküldətmək

cüyültü

cüyültülü

cüyültüsüz

cüzüldəmə

cüzüldəmək

cüzüldəşmə

cüzüldəşmək

cüzüldətmə

cüzüldətmək

cüzüldəyə-cüzüldəyə

cüzültülü

cüzültüsüz