Ç

                                                          “Ç” hərfi

çadırvarılıq

çağalatma

çağalatmaq

çağırışçıolma

çalançı

çalançılıq

çalqalma

çalovvarılıq

çapacaqvarılıq

çapçılıqetmə

çapçıolma

çapqınçıolma

çapovulluqetmə

çapovulolma

çarxqolu-sürgüqollu

çarxsayaqlıq

çarvadarolma

çat-çatetmə

çat-çatolma

çatı-matı

çatış

çavuşolma

çaypulualma

çaypuluvermə

çekistliketmə

çeksaxlama

çeksaxlayan

çekverən

çempionolma

çeviklikgöstərmə

çevikolma

çezdirilmə

çezdirilmək

çezdirmə

çezdirmək

çezdirtmə

çezdirtmək

çezə-çezə

çezmə

çezmək

çəhrayıolma

çəkicbaşlıq

çəkidəaldadan

çəkidəaldatma

çəkidəvuran

çəkinəcəkliqalma

çəkinəcəyiolma

çəkməçiliketmə

çəkməçiolma

çəkməyaxamcırıldı

çələngvarılıq

çəmənzarolma

çənbərbığlılıq

çənbərburunluq

çənbərburunluluq

çənəçürklükedən

çənəçürklüketmə

çəngələbənzərlik

çəngələoxşarlıq

çəngəlquyruqluluq

çəngəlvarılıq

çəpçik

çəpikolma

çərçiolma

çərçivəşəkillilik

çərçivəyəalma

çərçivəyəsalma

çərdəymişlik

çərəliqalma

çərənçiliketmə

çərənçiolma

çərən-çürən

çərən-çürənli

çərən-çürənlik

çərəz-mərəz

çərtiketmə

çətəçiliketmə

çətəçiolma

çətindeyilmə

çətirəbənzərlik

çətirəoxşarlıq

çətirşəkillilik

çətiryarpaqlılıq

çəyirdəyəbənzərlik

çəyirdəyəoxşarlıq

çıxdaşçı

çıxdaşetmə

çıxdaşsızlıq

çıxış-bitiş

çıxışçıolma

çıq-çıqetmə

çilikburun

çilingərolma

çilliktapma

çilsifətolma

çim-çimetmə

çırpışdırıcı

çırpışdırıcılıq

çırtaquş

çırtıqçalma

çırtılma

çırtı-pırtı

çırtı-pırtılıq

çırt-pırt

çırt-pırtetmə

çırt-pırtlı

çırt-pırtlıq

çırt-pırtsız

çivəbənzərlik

çivəoxşarlıq

çivvarılıq

çoxboğazlılıq

çoxçalan

çoxdiblilik

çoxmemarlılıq

çoxtapılan

çoxu-çoxu

çolaqolma

çoşqabala

çoşqa-çoşqa

çovdarvarılıq

çubuqvarılıq

çuğulçuluqetmə

çuğulçuolma

çuladönmə

çulçuolma

çullaşma

çullaşmaq

çulolma

çustçuluqetmə

çürükçülüketmə

çürükçüolma

                                  

                                                          Əcnəbi sözlər və adlar

çak

çakər

çakəranə

çarguşə

çargül

çarsu

çartağ

çaynik-çaynik

çaynikli

çayniksiz

çeşm

çeşnigir

çəmənistan

 

çərxi-kəcmədar

çərxi-kəcrəftar

çıldırım

çıldırma

çıldırmaq

çinovnik

 

                                                        Səslər və onlara dair lüzumsuz hallandırmalar

çağıldama

çağıldamaq

çağıltı

çaqqıldamaq

çaqqıltılı

çaqqıltısız

çartıldama

çartıldamaq

çartıldaya-çartıldaya

çartıltı

çartıltılı

çartıltısız

çartıltısızlıq

çatıldama

çatıldamaq

çatırdama

çatırdamaq

çatırtılı

çatırtısız

çığ-bağ

çığ-bığ

çıqq

çıqq-çıqq

çimildəmə

çimildəmək

çimildəşmə

çimildəşmək

 

çimilti

çimiltili

çimiltilik

çimiltisiz

çıpaçıp

çıp-çıp

çıpıldama

çıpıldamaq

çıpıldatma

çıpıldatmaq

çırt

çırtıldama

çırtıldamaq