Ümdə arzular

«Aydın Yol»çular31.12.2015

Nə­dən­sə, il­lə­rin ayı­rı­cın­da ürə­yi­miz xoş ar­zu­lar­la aşıb-da­şır. Bu ar­zu­la­ra bol-bol şi­rin-şə­kər qa­tır, xə­yal­la­rı­mı­zın müt­ləq nə vaxt­sa hə­ya­ta ke­çə­cə­yi­nə ümid bəs­lə­yi­rik. Hət­ta bi­lən­də ki, bu ar­zu­lar öm­rü­mü­zün yol­yol­da­şı­na çev­ri­lib qəl­bi­miz­də elə ar­zu ola­raq qa­la­caq, ye­nə də Ulu Tan­rı­nın yaz­dı­ğı ta­le­yə, sehr­li bir qüv­və­yə, tə­sa­dü­fə inan­maq­dan bez­mi­rik.

Davamı

Azərbaycan Yeni ili qarşılayır, ötən il hansı hadisələrlə yadda qaldı?

Davamı

Sona Cabbarlının xatirələri

Ədəbiyyat31.12.2015

Mən, Cəfərin ayrı-ayrı əsərləri: “Almaz”, “1905-ci ildə”, “Sevil”, “Dönüş” və “Yaşar” pyesləri üzərində işləyərkən müşahidə etdiyim bəzi cəhətlərdən danışmaq istəyirəm. Xatirə xarakteri daşıyan bu kiçik qeydlər, şübhəsiz ki, dramaturqun öz əsərlərini necə yazdığı haqqında geniş, hərtərəfli məlumat verə bilməz. Mən yalnız, Cəfərin həmin pyesləri yazarkən əhval-ruhiyyəsindən danışacağam.

Davamı

Yeni il hekayəsi

Ədəbiyyat31.12.2015

Vanununun həbsi

Tarix31.12.2015

İlqar Əlfinin araşdırmaları “Tam məxfi” layihəsində

Davamı

Tərcümənin ümumleksik məsələlərindən danışarkən yalançı ekvivalentlər üzərində ətraflı dayanmışdıq. İndi isə türkcədən dilimizə bədii tərcümə materialları əsasında psevdoekvivalentlərin tərcüməsinin semantik-qrammatik məsələlərinə nəzər yetirək.

Davamı

İncilər yaradan rejissor

Mədəniyyət31.12.2015

“Telefonçu qız”, “Möcüzələr adası”, “Sən niyə susursan?”, “Bizim Cəbiş müəllim”, “O qızı tapın”, “Xoşbəxtlik qayğıları”, “Nəsimi”… kimi qiymətli ekran əsərləri yaratmış rejissor Həsən Seyidbəyli imzasının Azərbaycan milli kino tarixində xüsusi yeri var.

Davamı

Yarlıqlı adamlar

«Aydın Yol»çular31.12.2015